Menú

Associació de Prematurs de Catalunya (Som Prematurs) ha aconseguit la declaració d’utilitat pública

El dia 8 de març de 2022, la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, va declarar d’utilitat pública l’Associació Som Prematurs reconeixent així la finalitat, trajectòria i tots els seus esforços destinats a l’interès general.

Som Prematurs es converteix en la primera associació de prematurs de Catalunya en rebre la declaració d’utilitat pública. L’entitat es va crear l’any 2015 per acompanyar i donar resposta a les necessitats de les famílies d’infants prematurs. Al llarg de tots aquests anys s’ha consolidat i crescut fent escoltar les necessitats, donant respostes de la mà de professionals, oferint acompanyament a les famílies i creant projectes. Tot això ha estat possible gracies als voluntaris, socis i professionals que hi han col·laborat durant aquest temps.

Amb tot això, Som Prematurs era conscient que havia de fer un salt més com a entitat i ha lluitat de valent per poder aconseguir la declaració d’utilitat pública. L’Associació sempre ha treballat amb humilitat i altruisme, però gràcies a aquests nous fets, queda patent la transparència i fiabilitat de tot l’organisme i el seu equip.

La declaració d’utilitat pública obre una gran porta a l’associació, a tots els seus socis i voluntaris. Permet tenir més facilitats a l’hora de treballar amb les diferents entitats i administracions públiques, per rebre subvencions o licitacions que contemplen com a requisit de participació la declaració d’utilitat pública. Ofereix beneficis fiscals i legals que fa que sigui més fàcil poder realitzar diferents col·laboracions, convenis i iniciar nous projectes. Els socis i entitats que facin donacions, a partir d’ara també se’n podran beneficiar fiscalment. Segons recull el tercer capítol de la LLEI 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE  núm.  550  publicat el  21/01/2003) d’aquesta manera, els donatius, les donacions o les aportacions realitzades en favor de les entitats beneficiàries de l’activitat de mecenatge, donen dret a practicar una deducció en la quota de l’impost personal sobre la renda del donant o aportant.

La declaració d’utilitat pública garanteix el dret a les persones en l’àmbit de la vida social, i també, la capacitat de les pròpies associacions a exercici el seu desenvolupament. Reconeix l’Associació Som Prematurs com a un instrument d’integració dins de la societat i de la seva participació en assumptes públics. Tot això permet que Som Prematurs pugui tenir un paper encara més actiu, dins de la societat i en tots els àmbits que incideixen en els nens prematurs i les seves famílies. Per altra banda, l’associació també ha de garantir la llibertat associativa, la protecció de drets i llibertats fonamentals de les persones i a garantir els drets inherents a la condició d’associat i els que impliquen.

Tot el procés de tràmits i resolucions ha estat llarg i complicat. No obstant, gràcies a la direcció i gran part dels voluntaris de l’Associació de Prematurs de Catalunya, ha estat possible i és un gran èxit per a tot l’equip, socis i voluntaris. L’Associació Som Prematurs continua sent una entitat sense ànim de lucre que segueix treballant de forma activa al costat dels infants prematurs i les seves famílies conjuntament amb professionals dels àmbits sanitari, terapèutic, social i educatiu així com diverses entitats i administracions públiques.